Om Cobab

COBAB är en byggentreprenör med verksamhet i Storstockholmsområdet.
Vi har varit verksamma under nuvarande namn sedan år 2011 och har stadigt vuxit sedan dess. Vi utför alla möjliga olika sorters bygg- och anläggningsentreprenader och gör så i olika entreprenadformer.

Vi följer med i den tekniska utvecklingen.

Vågar tänka i nya banor och utmanar oss själva. Vi anpassar vårt tjänsteutbud efter vår omvärld och våra kunders skiftande behov. Vi väljer våra projekt med omsorg så att vi vet att vi kan genomföra dem på ett bra sätt och att vi kan lämna över dem med stolthet. Genom att alltid stå vid våra utfästelser och hålla ingångna överenskommelser så arbetar vi enträget med att få nöjda och återkommande kunder.
Med personal boende runt hela Storstockholm och fyra kontor – ett i Norrtälje, ett på Liljeholmen i Stockholm, ett i Västerås och ett i Uppsala så har vi goda förutsättningar att ta oss an uppdrag i hela Stockholmsregionen. Vi växer stadigt och ser oss ständigt om efter fler engagerade, positiva och kompetenta medarbetare. Vi bygger inte bara hus, vi bygger också lag, kompetens och nya grenar i företaget. Hos oss kan människor växa och utvecklas och aktivt bidra till företagets utveckling.
- Sedan 2011
Förtroende
Långsiktighet
Samarbete
Besökare byggarbetsplats 2

Vår historia

Organisationsplan

Cobab organisationsplan

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

COBAB utvecklade år 2010 ett eget verksamhetsledningssystem. År 2011 valde vi att certifiera oss enligt BKMA – ett lednings- och produktcertifieringssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat för företag i byggbranschen.
BKMA -certifieringen ser vi som en kvalittsstämpel på att vårt system är bra från början, men de årliga externa revisionerna är ovärderliga i vår strävan att utveckla vårt kvalitetsarbete ytterligare och arbeta rätt i alla led och i alla delar av företaget.
Läs mer om BKMA här: BKMA hemsida
COBABs kvalitetspolicy är att uppfylla samhällets krav samt att ständigt utvecklas och förbättras. Detta ska ske genom systemutveckling, utbildning och erfarenhetsåterföring och stor lyhördhet för medarbetares, kunders och underentreprenörers/leverantörers synpunkter, krav och önskemål.
COBABs miljöpolicy är att alltid agera ansvarsfullt, följa lagkrav och aktivt välja produkter och systemlösningar med låg miljöbelastning. Detta sker genom dialog med kunder, projektörer och underentreprenörer/leverantörer för att skapa samsyn och förståelse för miljöbelastning under en byggnads hela livscykel.
COBAB’s arbetsmiljöpolicy är att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga säkerhet och medverka till trygghet och trivsel i arbetet. Vi accepterar ingen kränkande särbehandling i verksamheten. Vi ska verka för omfattande utbildning av egen personal inom arbetsmiljöområdet för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla har ansvar för att påverka och delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö och god trivsel i vår verksamhet.
Senast uppdaterad 2022-03-22