COBAB har tillsammans med Micasa skrivit ett samverkansavtal att uppföra Kv Ånn – ett modernt vård- och omsorgsboende med tillhörande lokaler som aktivitetscentrum och stöd för hemtjänsten.

På fastigheten finns idag Årsta Sjukhem som kommer att återbruksinventeras inför rivning för att ge plats åt Kv Ånn.

— Vi ser fram emot att driva det här projektet och bidra till att ge våra äldre en kvalitativ och trygg boendemiljö, säger Karl Frisell, Avdelningschef Projekt Micasa Fastigheter.

Fas 1 som nu pågår innefattar framtagade av system- och bygglovshandlingar samt rivningsplan, planering och samordning av eventuell ledningsflytt, successiv kalkylering och framtagande av riktkostnad.

Fas 2 påbörjas Q1 2025 där bygghandlingar ska färdigställas och nyproduktionen om ca 12 200 m2 BTA startar. 

Projektet, som omfattar ett helt kvarter, består av: 

— Vi är väldigt glada och stolta över tilldelningen av projektet Kv Ånn. Vi ser fram emot att nu få påbörja projekteringen och starta produktion under våren nästa år. Att det i projektet kommer vara extra fokus på återbruk och minskat byggavfall ser vi väldigt positivt på då arbete med återbruk är prioriterat på COBAB, säger Martin Junblad,VD COBAB Sverige AB.

Flygfoto över Kv Ånn Hus A, B och C med Årstavägen i mitten

Karl Frisell, Avdelningschef Micasa Fastigheter och Martin Junblad, VD COBAB Sverige AB
COBAB och Micasa

Det är Stockholms Byggmästareförening som har instiftat ett pris för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare för Stockholms bästa ombyggnad. ROT -(Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad) priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett elegant sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande är värden som har stor vikt i bedömningen.

NYA TUREBERGSHUSET

Efter mer än 40 år var Sollentuna kommunhus, Turebergshusets, lokaler slitna och omoderna och husets tekniska infrastruktur var uttjänt. För att kunna tillgodose ett nytt, flexibelt arbetssätt och en bra arbetsmiljö för de anställda var det nödvändigt med en totalrenovering av bland annat ventilation, vatten, avlopp, el och hissar. En annan viktig del av renoveringen var att öka säkerheten kring både medarbetare och besökare till Turebergshuset. Det var även viktigt att behålla den karaktäristiska fasadfärgen men nu med en ny lyster.

Projektet är upphandlat som ett samverkansprojekt i totalentreprenad. Utformningen är inte ett klassiskt incitamentsavtal och kräver att man skapar en hög nivå av samarbete och förtroende mellan entreprenör och beställare. Vilket vi upplever att vi lyckats med, tillsammans. Direkt när arbetet påbörjades upprättades ett projektkontor i det evakuerade huset med tjänstemän från entreprenören och beställaren.

Ordförande Sollentuna Kommunfastigheter AB, Thomas Ardenfors:

De risker och kostnadsökningar som uppkommit under projektet har kompenserats av besparingar och mer ekonomiska alternativ tack vare ett gott samarbete med entreprenören och en hög gemensam målsättning att hitta sätt att begränsa kostnader. Projektet har också varit förskonat från mycket av den negativa påverkan i form av kostnadsökningar som pandemi och krig medfört, i och med att man påbörjade utförandeskedet tidigt i pandemin då många andra projekt stoppades eller pausades.

VD COBAB, Martin Junblad:

VD Sollentuna Kommunfastigheter AB, Andreas Hellström:

Det innebär att material från våra projekt och kontor som blivit över (begagnat och nytt) och ska skickas till avfallsanläggningar, istället kan komma att skickas till Ankarstiftelsens secondhand där det kan återbrukas och användas någon annanstans. COBAB vill med detta samarbete bryta den negativa trend som byggbranschen länge haft att slänga material som fortfarande skulle kunna återbrukas och användas av någon annan. Då Ankarstiftelsen är en stiftelse med låga administrativa kostnader som arbetar med hjälparbete baserad på frivilliga insatser görs ingen personlig vinst på vidareförsäljningen av det överblivna materialet utan den stora vinsten av detta går till socialt hållbara projekt.

COBAB har skrivit avtal om att uppföra ny personalbyggnad på Hallstaviks Reningsverk inklusive kompletta markarbeten som också innefattar nytt staket med grindar på delar av området samt en ny rundkörning för slambilar. Byggnaden är i ett plan och ca 240m2 stor, fasad av träpanel.

COBAB har tecknat avtal med Stockholms Lokaltrafik för om- och tillbyggnaden av Rissnedepån.
Anbudsarbetet har skett i tätt samarbete med Frijo, som kommer vara en strategisk samarbetspartner under hela projektet. Vi ser fram emot att starta arbetena omgående för att lämna över ytterligare en fin depå åt SL 2026.

Lidingö stad tilldelade i slutet av februari COBAB Sverige AB kontraktet att uppföra deras nya simhall. Förberedande arbeten, etablering och mark- och grundläggning är nu påbörjat. Grundplatta och platsgjuten stomme är planerad att starta mars 2023.

Lidingö simhall kommer byggas på södra delen av ön, i området Dalénums nordvästra hörn längs Agavägen. Projektet skall stå klart 40 månader efter kontraktsskrivning och skall då bland annat rymma en 25*25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad med tillhörande omklädningsrum. Simhallen har en sammanlagd area på ca 6000 kvm (BTA).

COBAB har vunnit projektet Sollentuna Sjösportcenter åt SKAB. Projektet innefattar nybyggnad av nya föreningslokaler med tillhörande förråd för kanotklubben och skridskoklubben i Norrviken, Sollentuna. 30 augusti skedde första spadtaget och produktionen startar omgående. Projektet bedöms vara klart till sommaren 2023.

Efter ett år av projektering är det nu äntligen dags att sätta spaden i marken. Avtal för fas 2 är nu signerat och produktionen startar upp. Produktionen beräknas pågå till sommaren 2024.